שימוש עצמי בסם- כתב אישום והתמודדות

מהי המדיניות המשפטית הנהוגה בתיקי סמים של החזקה ושימוש עצמי?

שימוש עצמי והחזקה בסם לשימוש עצמי, אולי אחת העבירות הנפוצות בישראל בשנים האחרונות.

נוער ומבוגרים, הצורכים סמים מסוג מריחואנה וחשיש חשופים להליך פלילי בגין "שימוש עצמי" הליך הכולל העמדה לדין ופתיחת תיק במשטרה.

מאמר זה ידון בסוגיה ויעמוד על הסיבות להגשת כתבי אישום אלה, על המונח "שימוש עצמי" ואחזקת סם וכן על המדיניות הנהוגה בעולם המשפט של היום, בהתמודדות אל מול כתבי אישום אלו בעידן שבו כולם מדברים על לגליזציה של "סמים קלים".

החזקה ושימוש עצמי בסם:

פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 מגדירה את האיסור בשימוש ואחזקת סם, סעיף 7 לפקודה.

אדם המחזיק ו/או משתמש בסם המופיע ברשימת הסמים המסוכנים עובר עבירה פלילית. סעיף 7 לחוק מחלק את האחזקה והשימוש בסם לשני חלקים.

1) החזקה ושימוש אסורים -בצידה עונש כבד וחמור של עד 20 שנות מאסר. בדרך כלל המדובר בכמות גדולה של סם, ובכל מקרה מעבר לכמות המוגדרת כהחזקה לשימוש עצמי.

2) הפקודה מסייגת החזקה המיועדת ל"שימוש וצריכה עצמית" כך שהעונש בצידה מקל עם הנאשם, עד שלוש שנות מאסר בפועל.

שימוש עצמי בסם,  האם זו עבירה?

רבים נוטים לחשוב כי מי המחזיק בסם לצריכה עצמית איננו עובר עבירה פלילית.  כאמור הנחה זו הינה בטעות יסודה שכן כפי שנאמר לעיל, אחזקה ושימוש לצריכה עצמית מהווים עבירה אשר לצידה עונש מקל, ראה סייפא של סעיף 7 לפקודה.

אז מהי אם כן אחזקה לשימוש עצמי? המדובר באחזקה של חומר המסווג כסם מסוג מסוים, אליו מתייחסת הפקודה, בכמות מזערית אשר המחזיק בכמות זו, ההנחה כי החזיק בסם לצורך צריכתו האישית ולא למטרות שונות כגון סחר, הספקה, יצוא וכדומה. סעיפים 31(3)  ו- 41 לפקודה מקימים את החזקה לשימוש עצמי. בתוספת השנייה לפקודה מוגדרות הכמויות אשר אליהן מתייחס החוק ככאלו המוחזקות לצריכה עצמית.

כך למשל, המחזיק בכמות של סם המופק מצמח הקנאביס של עד 15 גרם יחשב כמי המחזיק בסם לשימוש עצמי.  המחזיק בכמות של עד 0.2 גרם קוקאין למשל, יחשב כמי שהחזיק את הסם לצריכתו האישית.

מכאן, שהדעה הרווחת כי החזקה לשימוש עצמי מותרת, שגויה היא ביסודה ומוטעית שכן המחזיק אף בכמות קטנה ביותר של סם אסור עובר עבירה וחשוף להגשת כתב אישום אשר יוביל להליך פלילי.

הפקודה מסייגת כמובן, החזקת הסם ושימוש בו כשזה נעשה בהיתר וברישיון המנהל, בד"כ לצרכים רפואיים. אדם המחזיק בהיתר מן המנהל חייב כי הסם שברשותו יירכש במקומות המאושרים לכך ואינו רשאי להחזיק בסם, אף אם מאותו הסוג אשר איננו הגיע לידיו בדרך המאושרת לכך.

צמח הקנאביס

הסם הנפוץ ביותר לשימוש עצמי וכן לעבירות סם שונות כגון סחר, גידול וכדומה הינו סם המופק מצמח הקנאביס, זה אשר נוהגים לכנותו מריחואנה, גראס וחשיש על צורותיו השונות.

פקודת הסמים המסוכנים אוסרת על החזקה, גידול, הפקה, סחר, יבוא ויצוא של סם המופק מצמח הקנאביס על כל חלקיו ומגדירה כסם את הצמח כולו על שורשיו, גזע, גבעול, זרעיו ותפרחת הצמח, למעט שמן המופק מזרעיו.

כתבי אישום בעבירה של החזקה ושימוש בסם לצריכה עצמית

כאמור, כתבי אישום המייחסים החזקה לשימוש וצריכה עצמית מוגשים חדשות לבקרים לבתי המשפט. הסמכות לדון בתיקים אלו מצויה בפני בית משפט שלום. בדרך כלל מנוהלים התיקים הללו ע"י התביעה המשטרתית והגשת אישום בגין עבירה זו משמעותה אף פתיחת תיק חקירה במשטרה. סיום הליך שכזה בהרשעה  גורר רישום פלילי לנאשם.

אין ספק, כי הליכים פלילים בגין החזקת סם לשימוש עצמי יוצרים עומס כבד על המערכת המשפטית ו"בזבוז" משאבים כלכלים שונים ומעלים שאלות שונות בסוגיית האינטרס הציבורי באופן הטיפול באישומים אלו. על כן יצא היועץ המשפטי לממשלה בהנחיה המסייגת הגשת אישום מסוג זה במקרים המתאימים לכך.

הנחיית היועמ"ש: על פי הנחיה זו , אדם אשר אין לו עבר פלילי כלל, ואף לא נחקר במשטרה מעולם בגין ביצוע עבירה (אף אם בסופו של יום לא הוגש אישום כנגדו) וזוהי לו העבירה הראשונה המייחסת לו החזקה לצריכה עצמית, תשקול התביעה להימנע מהגשת כתב האישום כנגדו, ובמקרים אחרים בהתכנס נסיבות דומות באם הוגש כבר כתב האישום תשקול התביעה את ביטול האישום או סיום ההליך ללא הרשעת הנאשם.

מהם התנאים למימוש הנחיות היועמ"ש להימנע מהגשת אישום, ביטול האישום או הימנעות מהרשעה:

1. העדר עבר פלילי

2. עבירת סמים ראשונה, המייחסת לנאשם החזקה ו/או שימוש עצמי

3. הודאה בנסיבות (החזקה לשימוש עצמי)

4. התחייבות כי לא יוסיף להשתמש בסם.

הימנעות מהרשעה בעבירת שימוש עצמי:

היה והוגש כתב אישום כנגד אדם בעבירה של החזקת סם לצריכה ושימוש עצמי, וזוהי העבירה היחידה בכתב האישום תשקול התביעה הימנעות מהרשעה.

הרשעה גוררת אחריה לעיתים נזק רב הנעשה לנאשם, נזק תדמיתי כלפי עצמו והסביבה וכן במקרים רבים, מהווה מחסום ומכשול להתפתחות תעסוקתית וכלכלית עתידית. אשר על כן, בשל העובדה כי במקרים רבים, האינטרס הציבורי להימנע מהרשעה בעבירות של החזקת סם לשימוש עצמי גובר על יתר שיקולי הענישה נהוגה מדיניות לפיה תהיה עדיפות, במקרים המתאימים, לסיים ההליך הפלילי ללא הרשעה.

המשמעות לכך היא כי המדובר במי שלא מנהל אורח חיים עברייני ושהשימוש בסם לא נעשה על רקע זה. כמו כן חשוב, כי לא יהיו אישומים נוספים המיוחסים לאותו אדם. שיתוף פעולה עם רשויות התביעה הינו יתרון גדול וכן מעורבותו של שירות המבחן למבוגרים אשר יבחן את הרקע לשימוש בסם ונכונותו של הנאשם לעבור הליך טיפולי, מניעתי לשימוש בסם. בדרך כלל הליך זה מלווה בבדיקות שתן הבוחנות המצאות הסם או שרידיו.

במקרים כלו ייתכן ויסתיים ההליך ללא הרשעה ובכך יהווה הרתעה צופה פני עתיד מחד, מאידך תסייע להוציא אדם ממעגל השימוש בסם תוך העדפת הפן הטיפולי. המשמעות היא מניעת הנזק הרב הצפוי לנאשם בעומדו להליך פלילי ובפני הרשעה. מדיניות זו שמה דגש על ההבנה המרחבית כי האינטרס הציבורי בעבירות הסמים אשר אינן מבוצעות על רקע עברייני הינה שיקום, הימנעות משימוש והמשך התפתחות כלכלית ותעסוקתית בחברה גובר על אינטרס הענישה הנהוג.

לאור האמור לעיל, באם אדם נתפס כשבחזקתו סם רך (מריחואנה) בכמות המקימה חזקה לשימוש עצמי עומדות בפניו אופציות רבות להתמודד אל מול האישום הפלילי. חשוב לערב עורך דין מן ההתחלה על מנת למצות את האפשרויות ולהימנע ככל שניתן מגרימת נזק עתידי לעתידו של אותו אדם.

 נוער וקטינים- אישום בהחזקה לצריכה ושימוש עצמי של סם

כאשר המדובר בנאשם אשר טרם מלאו לו 18 שנה, הרי שמדובר בקטין שההליך כנגדו יתברר בבית המשפט לנוער.

הליכים פלילים כנגד קטינים ונוער הינם שונים באופן התנהלותם בבית המשפט מתיקי בגירים, השינוי המהותי נעוץ בעובדה כי ישנה העדפה להליך טיפולי ולשיקומו של הקטין והוצאתו מדרך עבריינית על פני ענישה מחמירה.

 כך אף הטיפול בכתבי אישום המייחסים לקטין שימוש והחזקה לצריכה עצמית. הנחיות היועמ"ש מתייחסות לשוני האינהרנטי בטיפול בתיקי נוער וקטינים בסוגית ה"שימוש העצמי". כאשר קטין נתפס כשבאמתחתו סם "קל" (קנאביס) בכמות המייחסת לו צריכה עצמית, תהיה העדפה להימנע מהגשת כתב אישום בעניינו אשר יחשוף אותו להליך פלילי ולמשמעויות הכבדות כתוצאה מכך.  לפיכך, שירות המבחן לנוער יתערב בהליך באופן כמעט מיידי, עוד בטרם הוחלט על הגשת כתב אישום ויבחן את התנהלות הקטין, הרקע לשימוש בסם, שילובו בהליך טיפולי מניעתי, ובחינת סביבתו של הקטין (האם מעורב בפעילות עבריינית, האם נוטה לפעילות שכזו, רקע משפחתי וכדומה).

המטרה כאמור, היא להגיש טיפול אשר ימנע מהקטין המשך שימוש בסם והוצאתו ממעגלים חברתיים המשפיעים עליו לרעה ומהתנהגויות אשר יש להן אופי עברייני. שילוב הקטין בהליך טיפולי והצלחתו, יחד עם המלצת שירות המבחן בעניינו של הקטין יכולים להביא להימנעות מהגשת כתב אישום כנגד הקטין וטיפול בבעיית צריכת הסם ללא התערבות משפטית.

לגליזציה של סמים קלים (רכים)

בשנים האחרונות עולה במדינת ישראל שיח ער על האפשרות ללגליזציה של סמים מסוג מסוים, בעיקר אלו המופקים מצמח הקנאביס. השיח מדבר בעיקר על האפשרות שתינתן לכל אדם לצרוך סמים קלים באופן אישי. המשמעות על קצה המזלג היא כי יבוטל הסעיף לפיו החזקה ושימוש עצמי יהוו עבירה.

על אף השיח הער בנושא הלגליזציה חשוב לזכור כי בישראל טרם החל הליך חקיקה המתיר שימוש בסם לצריכה עצמית. על כן, חשוב לזכור כי החזקה או שימוש לצריכה עצמית עדיין מהווים עבירה פלילית וחושפים את המשתמש להליך פלילי וכתב אישום.

**האמור במאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואיננו מהווה יעוץ משפטי.