חיפוש שוטר כל מה שחשוב לדעת

חיפוש על ידי שוטר הכללים:

חיפוש על ידי שוטר, מה מותר ומה אסור? עצר אותי שוטר ברחוב וביקש לערוך חיפוש עלי ובתיק שלי, מה לעשות?

מפגש עם שוטר ברחוב או בדרך לא תמיד הוא מפגש נעים, פעמים רבות אנו מוצאים עצמנו נתונים לחיפוש על גופנו או ברכבנו, או נשאלים ע"י השוטר שכבר החל לפשפש בתיקנו או ברכבנו אם אנחנו מסכימים לחיפוש?

מה חשוב שנדע אודות המפגש עם השוטר והאם מותר לשוטר לבצע חיפוש על גופנו או ברכבנו בכל מפגש אקראי?

המאמר הבא יעסוק בנושא החיפוש, חיפוש בגוף,  ברכב  ובבית. מה הן הזכויות שלנו שחשוב שנדע ונעמוד עליהן במעמד החיפוש.

חיפוש שוטר האם צריך צו בית משפט ?

הנחת היסוד בעולם הפלילי היא כי מרבית פעולות השוטרים לאכיפה נעשות בסמכות ותחת ביקורת שיפוטית, על כן ישנה תמיד העדפה כי פעולות כגון חיפוש, בעיקר כשהמדובר בחיפוש בבית מגורים או עסק יעשה לאחר שניתן צו בית משפט המתיר את החיפוש.

צו חיפוש הניתן ע"י שופט חייב לכלול את רשימת הדברים אותם מנסה המשטרה לתפוס, כלומר מה המשטרה מחפשת בעצם, חייב הצו לכלול הוראות חיפוש מיוחדות אם ישנן כאלו,  וכן את הכתובת המדויקת בה מבקשת המשטרה לעשות חיפוש.

כאשר המשטרה מבקשת צו חיפוש חייבת היא להוכיח לבית המשפט כי קיים "חשד סביר" לביצועה של עבירה במקום או כי במקום נמצאות ראיות המעידות על עבירה.

חיפוש  שוטר ללא צו:

חיפוש ללא צו חיפוש בבית מגורים, עסק או בחצרים של אנשים יכול להיעשות רק במקרים מיוחדים מאוד עליהן עומד החוק, נכנה מקרים אלו "מקרי חירום" כלומר למשטרה אין את הזמן והיכולת להוציא צו חיפוש בשל הדחיפות הנדרשת לביצוע החיפוש והקרבה בזמן המידית לביצועה של העבירה או החשש כי עבירה מתבצעת באותו מקום.

  • חשוב לדעת: חיפוש בחצרים, בית ועסק הנעשה בצו בית משפט או ללא צו בית משפט חייב להתקיים בפני שני עדים שאינם שוטרים, ויערך רישום מפורט של כל החפצים שנתפסו במהלך החיפוש.

חיפוש  שוטר על הגוף;

מה באשר לחיפוש עלינו, על הגוף ועל הבגדים, חיפוש בכיסים ובתיק שאנו נושאים עימנו?

גם כאשר המשטרה מבקשת לחפש על גופנו או בחפצים אותם אנו נושאים עלינו היא נדרשת לצו חיפוש אלא אם המדובר באותם חריגים של "מקרי חירום" כפי שכיננו בפסקה קודם לכן.

אלא שישנה אפשרות נוספת לפיה יכולה המשטרה לבצע חיפוש על גופינו גם ללא צו וגם כאשר לא בהכרח מקיימת את מהסיבות המצדיקות את דחיפות החיפוש ללא צו.

חיפוש שוטר על הגוף ללא צו;

ראשית, רשאי שוטר לערוך חיפוש על גופינו ובחפצינו אם יש לו חשד סביר כי אדם נושא על גופו או בכליו כלי נשק אסור.

שנית, כאשר ישנו חשד סביר אצל שוטר כי אדם ביצע דבר עבירה , החיפוש מטרתו למצוא ראיות לאותו חשד סביר בכליו ועל גופו של האדם.

אך לא כל כך מהר ניתן לבצע חיפוש ללא צו גם אם יש חשד סביר לביצוע דבר עבירה. השוטר נדרש להסכמת החשוד לביצוע החיפוש.

 חיפוש שוטר והסכמה מדעת לחיפוש;

הסכמה מדעת לחיפוש מחייבת את השוטר להזהיר את החשוד כי זכותו לסרב לחיפוש, סירוב לחיפוש לא יחשב לרעתו ולא ישמש כנגדו.

הסיבה לכך היא שבהעדר צו בית משפט או אחת מהנסיבות המיוחדות הזכות לפרטיות גוברת על סמכויות החיפוש.

  • חשוב לדעת: לא חובה להסכים לחיפוש ללא צו בית משפט, סירוב לא יכול לשמש כנגדך, על השוטר במעמד המפגש לציין זאת בפניך במפורש.

ככלל, גישת בית המשפט העליון דורשת קיומו של חשד סביר בכל מקרה ומקרה המצדיק את דרישת המשטרה לביצועו של חיפוש. כמו כן,  בית המשפט העליון הדגיש שסירוב לחיפוש ללא צו לא יכול להוות כשלעצמו חשד סביר אשר יצדיק חיפוש אף ללא הסכמת החשוד.

  • חשוב לדעת: שאל בעדינות ונחמדות את השוטר המבקש לבצע חיפוש, מה החשד הסביר כנגדך. באם אין כזה אולי יוותר על המשך החיפוש אשר לכאורה נדרש מלכתחילה שלא כדין.

חיפוש  שוטר ברכב:

על חיפוש ברכב חלים ללא יוצא דופן כל הכללים עליהם עמדנו לעיל. כלומר, שוטר חייב בצו בית משפט לביצוע חיפוש או חייבת להתקיים נסיבה מיוחדת המצדיקה חיפוש ללא צו כלומר חשד סביר כי ברכב נשק אסור בהחזקה, מתבצעת בו עבירה או בוצעה עם הרכב עבירה זה מכבר (סמיכות זמנים קרובה מאוד), או כי ברכב קיימות ראיות לדבר עבירה שאם לא נתפוס אותן במהרה אלו יושמדו או ייעלמו.

חיפוש  ע"י שוטר למטרת מציאת סם מסוכן:

פקודת הסמים המסוכנים מתייחסת לסוגיית החיפוש ומרחיבה אותה במקצת, כך שמאפשרת לשוטר לבצע חיפוש על גופו של אדם ובכליו באם ישנו חשד סביר כי מצויים עליו סמים מסוכנים וכן מאפשרת חיפוש ברכבו של אדם באם ישנו חשד כי מצויים ברכבו סמים מסוכנים.

חשוב לשים לב כי גם חיפוש לצורך מציאת סם דורש מחד חשד סביר לכך שישנו סם או נעברה עבירה הקשורה בסם  ומאידך דורש הסכמה מדעת של החשוד לביצוע החיפוש  בגופו או רכבו תוך שהוסבר לו כי סירוב לא ישמש כנגדו.

  • חשוב לדעת: חשד סביר הוא מונח משפטי הבוחן באופן אובייקטיבי ותוך הפעלת שיקול דעת השוטר בנסיבות האירוע, את האינדיקציות האובייקטיביות המצביעות ומעלות את חשדו באדם כלומר, המבחן יבדוק את החשד הסביר בצורה האובייקטיבית, האם גם שוטר אחר באותן נסיבות היה חושד כי אדם ביצע את העבירה והאם התעורר אצלו החשד.