ענישה בהליך פלילי, סוגי ענישה

ענישה בהליך פלילי:

בחוק העונשין מספר רב של רכיבי ענישה אפשריים, מאמר זה יעמוד על רכיבי ענישה עיקריים. אולם יש לזכור כי בפני בית משפט אפשרות לשלב בין רכיבי ענישה שונים ואף להוסיף לאלו המופיעים במאמר זה רכיבי ענישה בדמות קנס כספי או פיצוי כספי לנפגע העבירה וכן, התחייבות שלא לעבור את העבירה.

ענישה- מאסר בפועל

מאסר בפועל הינו עונש הנחשב לחמור ביותר במסגרת הענישה הפלילית.

מאסר יכול להינתן לאחר שהורשע אדם בביצוע עבירה, כלומר נקבע כי הנאשם ביצע את העבירה, ומשמעותו כי הנאשם שהורשע ישלח לריצוי עונש מאסר מאחורי סורג ובריח, בכלא.

חוק העונשין, התשל"ז-1977 קובע לצד העבירות את רכיב עונש המאסר. בחלק מהעבירות נקבע עונש מאסר מקסימאלי (עד מספר שנות מאסר) ובחלקן נקבע  מהו עונש המאסר המינימאלי האפשרי (כלומר בסמכות בית המשפט ליתן עונש מאסר ממושך מזה הקבוע בחוק אולם אין באפשרותו ליתן עונש פחות מזה הקבוע בחוק) .

כאשר לא נקבעה תקופת זמן לצד עונש המאסר, לא יעלה המאסר על תקופה של שנה אחת.

מאסר עולם, הינו כשמו כן הוא (ניתן בעיקר בעבירת הרצח) מאסר לכל החיים אלא אם קצב הנשיא את עונשו של המורשע. קציבה עומדת כיום על 30 שנות מאסר.

מאסר בפועל ניתן להמיר בעונש של מאסר בדרך של עבודות שירות.

דהינו כי במקום לשאת את עונש המאסר בכלא ישלח הנאשם לעבודה יומית שאינה בתשלום בפיקוח שירות בתי הסוהר, ויהיה נתון הוא בתנאים כפי שיקבע לו. ניתן להמיר עונש מאסר בפועל בעונש עבודות שירות כאשר עונש המאסר הניתן איננו עולה על שישה חודשי עבודות שירות ורק אם השתכנע בית המשפט כי אין לשלוח את הנאשם מאחורי סורג ובריח.

ענישה-עבודות שירות

אדם אשר הורשע והוטל עליו עונש מאסר בעבודות שירות, יבצע עבודות שירות שהן לתועלת הציבור באחד ממוסדות המדינה או מוסד/ גוף ששר הפנים אישר זאת במקום לרצות עונש מאסר בפועל.

על עבודות השירות מפקח הממונה על עבודות השירות שהוא חלק משירות בתי הסוהר. עבודות השירות נעשות בפיקוח מתמיד ותחת תנאים.

מי שנידון לעבודות שירות יעבוד בהן כל יום ללא תשלום במשך שמונה שעות.

עונש של מאסר בדרך של עבודות שירות יכול להינתן לתקופה של עד חצי שנה, שישה חודשים.

באם אדם אינו עומד בתנאים של עבודות שירות, או שנעדר מהן או לא מבצע עבודתו כראוי יערך לו שימוע בו יכול הוא לטעון טענותיו ולאחריו יחליט לגביו נציג שירות בתי הסוהר. הנציג בדרגת קצין רשאי להחליט להפסיק את עבודות השירות והמורשע ירצה את שארית התקופה במאסר בבית הסוהר.

אדם שהורשע ונגזרו עליו עבודות שירות וטרם החל לרצותם ובתקופה זו הורשע בשנית ונגזר עליו עונש מאסר בפועל ירצה את כל העונש במאסר מאחורי סורג ובריח. באם החל לרצות את עבודות השירות ימשיך לרצות את יתרת הזמן שנותרה לו בדרך של מאסר בפועל.

אדם הנושא עונשו בעבודות שירות איננו זכאי לשחרור מוקדם בועדת שחרורים (ועדת שליש)

ענישה- מאסר על תנאי

אדם שהורשע בבית המשפט, רשאי בית המשפט לקבוע כי עונשו יהיה מאסר על תנאי. ענישה בדמות מאסר על תנאי הוא עונש מאסר לתקופה שנקבעה אותו ירצה האדם רק באם במשך תקופת התנאי, אשר לא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים, ביצע האדם את העבירה המצוינת בתנאי.

מאסר על תנאי הוא עונש צופה פני עתיד, ורק אם ביצע נאשם בשנית את העבירה בתוך תקופת התנאי ניתן להפעיל את התנאי ולגזור עליו עונש מאסר בפועל המצוין בתנאי על העבירה החדשה שביצע  בנוסף לכל עונש שייגזר עליו.

עונש מאסר על תנאי נכנס לתוקף ביום מתן גזר הדין (מתחילה תקופת התנאי) ואם הנאשם מרצה עונש מאסר זמן שנשפט על העבירה בשלה נגזר עליו מאסר על תנאי יכנס התנאי לתוקף ביום שחרורו מהמאסר אלא אם ציין בית המשפט אחרת.

סעיף 55 לחוק העונשין,התשל"ז-1977 מאפשר לבית המשפט אשר דן את הנאשם בעבירה עליה ישנו מאסר על תנאי בר הפעלה להורות שלא להפעיל את התנאי ולהאריך את תקופת התנאי, וזאת בתנאי שעבור העבירה בה נידון (עליה יש תנאי) לא גזר בית המשפט עונש מאסר בפועל.

באם האריך בית המשפט את תקופת התנאי בטרם הסתיימה, תחל תקופת הארכה מיד לאחר סיום התקופה שנקבעה לראשונה. אם האריך בית המשפט את תקופת התנאי והתקופה הסתיימה, יהיה זה חידוש תקופת התנאי וזו תחל מיום מתן פסק הדין.

 

ענישה – שירות לתועלת הציבור (של"צ)

של"צ הינו רכיב עונשי אשר ניתן להטיל על נאשם אשר נקבע כי ביצע את העבירה בין אם הורשע ובין שהסתיים ההליך ללא הרשעה. נאשם שהורשע ניתן יהיה להטיל עליו עונש בדמות של"צ רק אם לא נגזר עליו עונש מאסר בפועל.

של"צ הוא צו בית המשפט לעבודות בהתנדבות לתועלת הציבור, בהתאם לתוכנית מסודרת של שעות, ימים ומקום ביצוע הצו, הנקבעת מראש אשר במסגרתה נמצא המורשע בפיקוחו של שירות המבחן.

לצורך הטלת עונש השל"צ יש צורך בהתערבות שירות המבחן אשר יבחן את השתלבותו של הנאשם בתוכנית ההתנדבותית ויקבע את מספר שעות ההתנדבות, המקום והתפקיד וזאת במסגרת המלצתו אשר יגיש לבית המשפט הנקראת "תסקיר".

נאדם אשר הוטל עליו ענישה בדמות של"צ ולא עומד הוא בהתחייבות יובא בפני בית המשפט שגזר את דינו לדיון וגזירת עונשו מחדש. בית המשפט מוסמך לבטל את השל"צ ולהרשיע את הנאשם אם הסתיים ההליך בלא הרשעה, לגזור על הנאשם עונש אחר ואף עונש מאסר.